Įstatai

VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA „SUGRĮŽK Į SAVE“

ĮSTATAI

I. Bendrosios nuostatos

1. VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA „SUGRĮŽK Į SAVE“ (toliau asociacija) yra ribotos

civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija.

2. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės

aktais ir šiais įstatais.

3. Dokumentai ir kita informacija apie asociacijos veiklą nariams turi būti lengvai prieinama

ir pateikiama nedelsiant, asociacijos nariui pareikalavus. Dokumentų ir kitos informacijos

apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka bus patvirtinta atskiru dokumentu.

4. Su vieša informacija – metine ataskaita – sudaromos sąlygos susipažinti asociacijos

buveinėje. Esant reikalui, informacija apie esminius įvykius organizacijoje, pranešimai ar

skelbimai skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių

asmenų vieši pranešimai“.

II. Asociacijos tikslai ir veikla

5. Asociacijos tikslai:

5.1. Sveikos gyvensenos visuomenėje skatinimas:

5.1.1. Fizinio aktyvumo skatinimas;

5.1.2. Alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo prevencija;

5.1.3. Sveikos mitybos įpročių formavimas;

5.1.4. Supažindinimas su skirtingų pasaulio kultūrų sampratomis apie geros psichinės ir

fizinės sveikatos palaikymą ir gerinimą;

5.1.5. Fiziškai aktyvaus, sveikai besimaitinančio, laisvo nuo žalingų įpročių žmogaus

įvaizdžio visuomenėje gerinimas.

5.2. Informacijos sklaida apie darnių tarpusavio santykių šeimoje bei visuomenėje kūrimą;

5.3. Visuomenės, ypač jaunų žmonių, švietimas asociacijos tiksluose įvardijamomis

temomis;

5.4. Pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių gynimas, tokių kaip: minties, sąžinės ar tikėjimo

laisvė, saviraiškos laisvė, susirinkimų ir asociacijų laisvė, įsitikinimų laisvė;

5.5. Visuomeninės organizacijos narių veiklos koordinavimas;

5.6. Visuomeninės organizacijos narių interesų atstovavimas ir gynimas.

7. Įgyvendindama įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius asociacija:

7.1. Rengia paskaitas, seminarus, mokymus apie sveiką gyvenseną;

7.2. Organizuoja kitus renginius, skatinančius sveiką gyvenimo būdą, ir įsijungia juos

organizuojant kitoms nevyriausybinėms organizacijoms bei valstybės ar savivaldybių

7.3. Organizuoja fizinio aktyvumo užsiėmimus, pagal skirtingų pasaulio kultūrų praktikas;

7.4. Tarptautiniu, nacionaliniu ir regioniniu mastu įgyvendina projektus, susijusius su

keliamais tikslais;

7.5. Dalyvauja rengiant strategijas, programas, įstatymus ar kitus teisės aktus, susijusius su

keliamais tikslais.

III. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos:

8. Asociacijos nariais gali būti 18 (aštuoniolikos) metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys.

Taip pat nariais gali būti juridiniai asmenys, kurių veiklos tikslais ir uždaviniai gali būti

suderinami su VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS „SUGRĮŽK Į SAVE“ veiklos tikslais

ir uždaviniais, nurodytais įstatuose.

9. Asociacijos narys turi teisę:

9.1. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime;

9.2. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;

9.3. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie jos veiklą;

9.4. bet kada išstoti iš asociacijos.

10. Asociacijos narys privalo:

10.1. Laikytis asociacijos įstatų;

10.2. Mokėti nario mokestį. Stojamųjų įnašų ir nario mokesčių mokėjimo tvarka patvirtinama

atskiru dokumentu.

11. Nauji nariai į asociaciją priimami:

11.1. Pateikę savo amžių įrodantį dokumentą;

11.2. Kolegialiam valdymo organui įvertinus kandidato į visuomeninės organizacijos narius

asmeninių charakteristikų tinkamumą siekiant įgyvendinti bendrus organizacijos

11.3. Kolegialiam valdymo organui įvertinus, kiek kandidato į organizacijos narius vertybinė

sistema atitinka tas vertybes, kuriomis organizacija vadovaujasi savo veikloje.

Asociacijos vertybių sąrašas pateikiamas kandidatui į asociacijos narius pareikalavus.

Vertybių sąrašas priimamas atskiru dokumentu;

11.4. Kolegialiam valdymo organui įvertinus kandidato į narius motyvaciją nuolatos tobulinti

savo gebėjimus prisidedant prie bendrų organizacijos tikslų siekimo;

11.5. Kolegialus valdymo organas priima 11.2.-11.4. punktuose nurodytus sprendimus, jeigu

jį balsų dauguma 1/2 tai daryti įgalioja visuotinis narių susirinkimas.

12. Narys, norintis išstoti iš asociacijos:

12.1. Gali laisvai išstoti iš organizacijos;

12.2. Visuotiniam narių susirinkimui ar kolegialiam valdymo organui pateikia informaciją

raštu arba raštu ir žodžiu apie išstojimo priežastis;

12.3. Išstojęs iš organizacijos negali reikalauti grąžinti turtą ir lėšas, narystės laikotarpiu

perduotas organizacijai kaip nario mokestis ar labdara ir parama.

13. Narys gali būti pašalintas iš asociacijos:

13.1. Jeigu teismo pripažįstamas pažeidęs įstatymus, kurie dera su visuomeninės

organizacijos vertybinės orientacijos nuostatomis bei tikslais;

13.2. Nario veikla prieštarauja visuomeninės organizacijos vertybėms ir tikslams;

13.3. Nario veikla nukreipta prieš visuomeninę organizaciją ir turi įtakos teigiamos jos

reputacijos išsaugojimui;

13.4. Kolegialaus valdymo organo – tarybos balsų 1/2 dauguma.

IV. Asociacijos valdymas

14. Asociacijos organai:

14.1. Visuotinis narių susirinkimas.

15. Valdymo organai:

15.1. Vienasmenis valdymo organas;

15.2. Kolegialus valdymo organas.

16. Vienasmenis asociacijos valdymo organas yra asociacijos vadovas.

17. Kolegialus valdymo organas yra taryba.

18. Visuotinis narių susirinkimas gali:

18.1. Keisti asociacijos įstatus, buveinę;

18.2. Tvirtinti asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

18.3. Priimti sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar

likvidavimo);

18.4. Priimti sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių

asmenų dalyviu;

18.5. Siūlyti keisti sprendimus dėl asociacijos narių priėmimo ar pašalinimo balsų 2/3

dauguma;

18.6. Gali siūlyti keisti kolegialaus valdymo organo – tarybos narių sudėtį, kai tokiai

iniciatyvai pritaria daugiau nei 2/3 visuotinio narių susirinkimo.

18.7. Balsų dauguma 1/2 sprendžia dėl pritarimo asociacijos vadovo kandidatūrai, teikiamai

kolegialaus valdymo organo – tarybos;

18.8. Balsų dauguma 1/2 sprendžia dėl pritarimo asociacijos vadovo atšaukimui, teikiamam

kolegialaus valdymo organo – tarybos;

18.9. Gali siūlyti keisti vienasmenio valdymo organo – asociacijos vadovo ar kolegialaus

valdymo organo tarybos sprendimus 2/3 balsų dauguma.

19. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas:

19.1. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį;

19.2. Kiekvieną kartą iškilus svarbiems asociacijos klausimams, turintiems įtakos tolesnei

asociacijos veiklai;

19.3. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, pakartotinis visuotinis narių

susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per artimiausią mėnesį.

20. Vadovas yra vienasmenis asociacijos valdymo organas.

20.1. Asociacijos vadovas:

20.1.1. Renkamas ir skiriamas kolegialaus valdymo organo – tarybos balsų dauguma;

20.1.2.Asociacijos vadovo kandidatūrai prieš jo skyrimą į pareigas turi pritarti daugiau kaip

pusė visuotinio narių susirinkimo;

20.1.3.Asociacijos vadovas atšaukiamas kolegialaus valdymo organo – tarybos balsų

dauguma. Sprendimas įsigalioja jam pritarus daugiau kaip pusei visuotinio narių

susirinkimo;

20.1.4.Visuotinis narių susirinkimas balsų dauguma gali įgalioti kolegialų valdymo organą

priimti 20.1.1. – 20.1.3. punktuose numatytus sprendimus dėl vienasmenio valdymo

organo be visuotinio narių susirinkimo pritarimo.

20.1.5.Nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo

20.1.6.Inicijuoja visuotinį narių susirinkimą, iškilus svarbiems klausimams, turintiems įtakos

tolesnei asociacijos veiklai;

20.1.7.Šaukia kolegialaus valdymo organo – tarybos susirinkimus, iškilus svarbiems

klausimams, turintiems įtakos tolesnei asociacijos veiklai;

20.1.8. Tvirtina kolegialus valdymo organo – tarybos sudėtį;

20.1.9. Tvirtina kolegialaus valdymo organo – tarybos sprendimus;

20.1.10. Turi teisę inicijuoti asociacijos nario pašalinimą iš asociacijos;

20.1.11. Organizuoja naujų asociacijos narių atranką ir priėmimą;

20.1.12. Gali inicijuoti asociacijos įstatų keitimą;

20.1.13. Gali inicijuoti asociacijos pertvarkymą ar pabaigą (reorganizavimą ar likvidavimą);

20.1.14. Priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo;

20.1.15. Priima kitus asociacijos veiklai svarbius sprendimus.

21. Kolegialus valdymo organas – taryba:

21.1. Tarybos narius renka visuotinis narių susirinkimas. Tarybą sudaro 3 nariai.

21.2. Tarybos sudėtį tvirtina vienasmenis valdymo organas – asociacijos vadovas. Keisti

sudėtį gali visuotinis narių susirinkimas 2/3 balsų dauguma;

21.3. Asociacijos vadovas yra ir kolegialaus valdymo organo – tarybos pirmininkas. Tarybos

pirmininkas vadovauja tarybai;

21.4. Kolegialaus valdymo organo – tarybos sprendimus tvirtina tarybos pirmininkas;

21.5. Svarsto ir priima asociacijos vadovo nustatomus stojamųjų įnašų dydžius ir narių

mokesčių dydžius;

21.6. Kolegialus valdymo organas – taryba gali priimti sprendimus, kai jo posėdyje dalyvauja

daugiau kaip ½ narių;

21.7. Kolegialus valdymo organas – taryba sudaroma neribotam laikui.

V. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

22. Asociacija gali steigti filialus bei atstovybes.

23. Filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys.

24. Filialai ir (ar) atstovybės steigiami vienasmenio valdymo organo sprendimu. Vienasmenis

valdymo organas tvirtina filialo ar atstovybės nuostatus. Nuostatų keitimą gali inicijuoti

visuotinis narių susirinkimas ar kolegialus valdymo organas – taryba 1/2 balsų dauguma.

VI. Asociacijos įstatų keitimo tvarka

25.Asociacijos įstatus gali keisti visuotinis narių susirinkimas arba kolegialus valdymo

organas – taryba, jeigu jį įpareigoja visuotinis narių susirinkimas balsų 1/2 dauguma.

26. Įstatų pakeitimą gali inicijuoti vienasmenis valdymo organas, visuotinis narių susirinkimas

ir kolegialus valdymo organas.

VII. Asociacijos pertvarkymas ir pabaiga

27. Asociacija gali būti pertvarkyta, reorganizuota ar likviduota tik visuotinio narių susirinkimo

sprendimu, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių.

28.Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso

nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo numatytus

VIII. Lėšų ir pajamų naudojimo bei asociacijos veiklos kontrolės tvarka

29. Asociacijos veiklą, jos lėšų naudojimą kontroliuoja visuotiniame narių susirinkime išrinkta

revizijos komisija (revizorius).

30. Revizijos komisiją (revizorių) skiria kolegialus valdymo organas 2/3 balsų dauguma, prieš

tai pritarus vienasmeniam valdymo organui.

31. Vienasmenis valdymo organas arba kolegialus valdymo organas, jeigu jį tai padaryti

įgalioja vienasmenis valdymo organas, parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui

kiekvienų praėjusių metų asociacijos veiklos ataskaitą.

Asociacijos įstatai priimti 2013 m. sausio 03 d.